O G B M P
1 İsveç (K)   3 3 0 0 9
2 ABD (K)   3 1 1 1 4
3 Avustralya (K)   3 1 1 1 4
4 Y.Zelanda (K)   3 0 0 3 0